Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zgłoszenie nielegalnego poboru wody lub odprowadzenia ścieków

 

Samorządowy Zakład Wodociagów i Gospodarki Komunalnej spotyka się w swej działalności z problemem nielegalnego poboru wody, a także nielegalbego odprowadzenia ścieków. Z uwagi na to, że skala bezumownego lub nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzenia ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez mieszkańców gminy Ćmielów opłat za wodę i ścieki niezbędne jest zaangazowanie wszystkich odbiorców.

Przypominamy , że:

  1. Z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia wtedy, kiedy pobór wody z urządzeń wodociągowych odbywa się bez uprzedniego zawarcia umowy.
  2. Pobór wody odbywa się przy celowo uszkodzonych bądź pominiętych przez odbiorcę urządzeniach pomiarowych.

Zgodnie z Art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w ode i zbiorowym odprowadzeniem ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. wykroczenia opisane powyżej zagrożone są karą grzywny do 5.000 zł.

  1. Za nielegalne odprowadzanie ścieków uważa się wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy.

Zgodnie z Art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. przestępstwo opisane powyżej zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą grzywny do 10.000 zł.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekażywać telefonicznie pod numer 600-362-120 lub 15/86-12-143 oraz na adres e-mail: wodociagicmielow.ki@home.pl

Zapewniamy pełną anonimowość.

Przypominamy, że zgodnie z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego "każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję" oraz zgodnie z art. 304 p.2 "Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawaidomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa."